به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۰۶ مرداد ۱۴۰۰  

معاونت پژوهشی

 

 
دکتر حمیدرضا کاظمی

 دکتری عمران  دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hkazemi@atrak.ac.ir