به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰  

آشنایی با مدیرگروه

 
مهندس محمود خسروی

کارشناس ارشد مکانیک خودرو