به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

آشنایی با مدیر گروه

 

 
مهندس کریم شجاع

کارشناس ارشد معماری