به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰  

آشنایی با مدیر گروه

 

دکتر حمیدرضا کاظمی

 دکتری عمران

Email: hkazemi@atrak.ac.ir