به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

جدول شهریه کلیه مقاطع

 

 

 

 

 

جدول شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی سال ۱۳۹۴

گروه آموزشی شهریه ثابت عمومی پایه نظری اصلی- تخصصی- نظری عملی - آزمایشگاهی پروژه
فنی مهندسی  ۴,۵۲۸,۱۲۵ ریال ۱۷۲,۵۰۰ ریال ۲۵۸,۷۵۰ ریال ۳۱۶,۲۵۰ ریال ۲۵۸,۷۵۰ ریال ۷۱۸,۷۵۰ ریال
علوم انسانی  ۳,۵۹۳,۷۵۰ ریال ۱۷۲,۵۰۰ ریال ۲۵۸,۷۵۰ ریال ۲۷۳,۱۲۵ ریال ۲۱۵,۶۲۵ ریال ۷۱۸,۷۵۰ ریال

 

جدول شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی سال ۱۳۹۵

گروه آموزشی شهریه ثابت عمومی پایه نظری اصلی- تخصصی- نظری عملی - آزمایشگاهی پروژه
فنی مهندسی  ۵,۲۰۷,۳۴۴ ریال ۱۹۸,۳۷۵ ریال ۲۹۷,۵۶۳ ریال ۳۶۳,۶۸۸ ریال ۲۹۷,۵۶۳ ریال ۸۲۶,۵۶۳ ریال
علوم انسانی  ۴,۱۳۲,۸۱۳ ریال ۱۹۸,۳۷۵ ریال ۲۹۷,۵۶۳ ریال ۳۱۴,۰۹۴ ریال ۲۴۷,۹۶۹ ریال ۸۲۶,۵۶۳ ریال

 

جدول شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی سال ۱۳۹۶

گروه آموزشی شهریه ثابت عمومی پایه نظری اصلی- تخصصی- نظری عملی - آزمایشگاهی پروژه
فنی مهندسی ۶,۰۷۸,۰۰۰ریال ۲۱۸,۰۰۰ ریال ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۹۱۰,۰۰۰ ریال
علوم انسانی ۴,۸۹۶,۰۰۰ریال ۲۱۸,۰۰۰ ریال ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۳۴۶,۰۰۰ ریال ۲۷۳,۰۰۰ ریال ۹۱۰,۰۰۰ ریال

جدول شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی سال  ۱۳۹۷

گروه آموزشی شهریه ثابت عمومی پایه نظری اصلی- تخصصی- نظری عملی - آزمایشگاهی پروژه
فنی مهندسی ۶,۶۸۶,۰۰۰ ریال    ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال  ۴۴۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰  ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
علوم انسانی ۵,۳۸۶,۰۰۰ ریال ۲۴۰,۰۰۰  ریال ۳۶۰,۰۰۰  ریال ۳۸۱,۰۰۰  ریال  ۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد پایان نامه
۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۷۸,۱۲۵ ریال نظری  آزمایشگاهی - کارگاهی
۲,۸۷۵,۰۰۰ ریال ۳,۵۹۳,۷۵۰ ریال

 

جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد پایان نامه
۶,۶۱۲,۵۰۰ ریال ۱,۲۳۹,۸۴۴ ریال نظری  آزمایشگاهی - کارگاهی
 ۳,۳۰۶,۲۵۰ ریال ۴,۱۳۲,۸۱۳ ریال

 

جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد پایان نامه
۷,۶۲۴,۰۰۰ ریال ۱,۳۶۴,۰۰۰ ریال نظری  آزمایشگاهی - کارگاهی
۳,۶۳۷,۰۰۰ ریال ۴,۵۴۶,۰۰۰ ریال

جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد پایان نامه
      نظری آزمایشگاهی - کارگاهی
فنی مهندسی ۸,۷۶۸,۰۰۰ ریال ۱,۵۶۹,۰۰۰ ریال ۴,۱۸۳,۰۰۰ ریال ۵,۲۲۸,۰۰۰ ریال
علوم انسانی ۷,۵۲۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۵۹,۰۰۰ ریال ۴,۱۸۳,۰۰۰ ریال ۵,۲۲۸,۰۰۰ ریال