به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

معاونت فرهنگی

 

 
مهندس امیر فیضی زاده

کارشناس ارشد برق