فرم های دفاع

دانلود آرم دانشگاه

دانلود اطلاعات نماینده تحصیلات تکمیلی

دانلود تعهد اصالت پایان نامه

دانلود فرم ارزشیابی پایان نامه ارشد

دانلود فرم شماره 3

دانلود فرم شماره 12

دانلود فیلم راهنمای ثبت پایان نامه در ایران داک

------------------------------------------------------------------------

نمونه تاییدیه ایرانداک دانشجو ( صرفا نمونه جهت راهنمایی بیشتر!)

پیشینه پژوهش

رسید پذیرش پایان نامه

رسید پذیرش پیشنهاده

همانندجو

موسسه آموزش عالی اترک © 1402