مصوبات هیئت امناء

مشاهده صورت جلسه مورخه 1401/01/16

مشاهده صورت جلسه مورخه 1400/06/08

مشاهده صورت جلسه مورخه 1400/06/11

مشاهده صورت جلسه مورخه 1400/06/04

مشاهده صورت جلسه مورخه 1399/12/29

مشاهده صورت جلسه مورخه 1399/12/28

مشاهده صورت جلسه مورخه 1399/05/24

مشاهده صورت جلسه مورخه 1398/05/26

مشاهده صورت جلسه مورخه 1397/10/13

مشاهده صورت جلسه مورخه 1397/10/13 -2

مشاهده صورت جلسه مورخه 1396/09/03

مشاهده صورت جلسه مورخه 1395/09/26

 

موسسه آموزش عالی اترک © 1401