جدول شهریه

جدول شهریه 1402

جدول شهریه سال 1402     
گروه آموزشی شهریه ثابت نظری نظری پایه اصلی و تخصصی نظری-عملی آز3 آز2 کارورزی پروژه بیمه خدمات اموزشی  
فنی مهندسی   20,600,000     800,000   1,100,000       1,400,000     2,500,000   3,400,000    2,300,000   3,100,000   3,100,000    100,000       700,000  
علوم انسانی   16,400,000     800,000   1,100,000       1,200,000     2,300,000   2,800,000    1,900,000   3,100,000   3,100,000    100,000       700,000  
                         
گروه آموزشی شهریه ثابت اصلی تخصصی آز3 آز2 پایان نامه بیمه خدمات اموزشی          
ارشد فنی   27,100,000   4,900,000   7,400,000       7,400,000   13,100,000      100,000       700,000          
علوم انسانی   23,600,000   4,200,000   6,400,000       6,400,000   13,100,000      100,000       700,000          
                         

 

جدول شهریه 1401

 

جدول شهریه 1400

 

موسسه آموزش عالی اترک © 1402