به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹  

معاونت پژوهشی

 

 
دکتر حمیدرضا کاظمی

 دکتری عمران  دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hkazemi@atrak.ac.ir