به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷  

معاونت پژوهشی

 
مهندس حمیدرضا کاظمی

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hkazemi@atrak.ac.ir