به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  

معاونت پژوهشی

 

 
دکتر حمیدرضا کاظمی

 دکتری عمران  دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hkazemi@atrak.ac.ir