به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸  

معاونت پژوهشی

 

 
دکتر حمیدرضا کاظمی

 دکتری عمران  دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hkazemi@atrak.ac.ir