به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

معرفی پرسنل

ریاستدکتر غلامرضا کاظمیمسئول دفتر ریاستآقای علی محمدیحراستآقای علیرضا پرهیزگارمعاونت آموزشیآقای حمیدرضا کاظمیمسئول آموزشخانم الهام سالمیکارشناس آموزشآقای حامد موحدی مقدمکارشناس آموزشآقای رحیم کرامتیمعاونت مالیآقای علی محمد ایمانیمسئول امور مالیخانم طیبه باباییمسئول امور شهریهخانم اکرم شریف منشمسئول امور اداریآقای علی محمدیمسئول امور فرهنگیآقای محمدجواد فروغیمسئول انفورماتیکخانم فریبا محمدزادهمسئول کتابخانهخانم سمیه قیامیمدیریت کلاس هاآقای رحیم کرامتیتدارکات وخدماتآقای یونس نیکونامی