به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶  

اعضای هیأت علمی عمران

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی         مقطع محل اخذ مدرک
حسین قدیری راد مهندسی عمران دکتری فردوسی مشهد
حمیدرضا کاظمی مهندسی عمران دانشجوی دکتری فردوسی مشهد
بهرام خزائی مهندسی عمران دانشجوی دکتری فردوسی مشهد
منصوره آتشی مهندسی عمران دانشجوی دکتری فردوسی مشهد