به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۹  

آشنایی با مدیرگروه

آقای حسن باقری

کارشناس ارشد تربیت بدنی از دانشگاه مشهد