به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  

آشنایی با مدیرگروه

 
مهندس محمود خسروی

کارشناس ارشد مکانیک خودرو