به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۰۷ تیر ۱۴۰۱  

آشنایی با مدیرگروه

 
مهندس محمود خسروی

کارشناس ارشد مکانیک خودرو