به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۰۶ بهمن ۱۴۰۰  

آشنایی با مدیرگروه

 
مهندس محمود خسروی

کارشناس ارشد مکانیک خودرو