به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷  

آشنایی با مدیرگروه

 
مهندس محمود خسروی

کارشناس ارشد مکانیک خودرو