به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۸  

آشنایی با مدیر گروه

 

 

 
مهندس امیر فیضی زاده

کارشناس ارشد برق از دانشگاه فردوسی مشهد