به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹  

آشنایی با مدیر گروه

 

 

 
مهندس امیر فیضی زاده

کارشناس ارشد برق از دانشگاه فردوسی مشهد