به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷  

آشنایی با مدیر گروه

 

 
مهندس محمد جواد فروغی

کارشناس ارشد برق از دانشگاه فردوسی مشهد

Email: m.foroghi@atrak.ac.ir