به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  

آشنایی با مدیر گروه

 

 
مهندس کریم شجاع

کارشناس ارشد معماری