به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷  

آشنایی با مدیر گروه

 
مهندس محسن پارسا

کارشناس ارشد معماری