به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸  

آشنایی با مدیر گروه

 

 
مهندس کریم شجاع

کارشناس ارشد معماری