به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۸  

آشنایی با مدیر گروه

 

 
مهندس کریم شجاع

کارشناس ارشد معماری