به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

آشنایی با مدیر گروه

 
مهندس محسن پارسا

کارشناس ارشد معماری