به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  

آشنایی با مدیر گروه

 

دکتر حمیدرضا کاظمی

 دکتری عمران

Email: hkazemi@atrak.ac.ir