به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

آشنایی با مدیر گروه

مهندس حمیدرضا کاظمی

 دکتری عمران

Email: hkazemi@atrak.ac.ir