به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

معاونت مالی

 
آقای علی محمد ایمانی

سابقه فعالیت : بدو تاسیس

داخلی