به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰  

معاونت مالی

 
آقای علی محمد ایمانی

سابقه فعالیت : بدو تاسیس

داخلی