به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  

معاونت مالی

 
آقای علی محمد ایمانی

سابقه فعالیت : بدو تاسیس

داخلی