به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
جمعه، ۰۳ آذر ۱۳۹۶  

معاونت مالی

 
آقای علی محمد ایمانی

سابقه فعالیت : بدو تاسیس

داخلی