به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه روانشناسی ترم بهمن1400

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

          https://t.me/s/ravanshenasiatrak      

 
نام درس نام استاد            لینک کلاس مجازی                                   روز/ ساعت تشکیل کلاس
نظریه های مشاوره و روان درمانی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazrmshavr  شنبه/ 10-08
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvankodk2  شنبه/ 11:30-10
پویایی گروه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poyaiegroh  شنبه/ 13-11:30
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasi  شنبه/ 14-12
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tavnbkhshi  شنبه/ 15-13
انگیزش و هیجان مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/angizhay  شنبه/ 16-14
ناتوانایی های یادگیری براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/natavnyad  شنبه/ 17-15
احساس و ادراک مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehssedrak  شنبه/ 18-16
روانشناسی تحولی 1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahavoli1  شنبه/ 17-15
روانشناسی تحولی 2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahavoli2  شنبه/ 19-17
روانشناسی ورزش مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvanvarz یک شنبه/ 13:30-12
روانشناسی صنعتی- سازمانی فاطمه شوشتری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanat یک شنبه/ 13:30-12
روانشناسی دین محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravandin یک شنبه/ 15-13:30
آسیب شناسی روانی1 هدی علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asib1 یک شنبه/ 17-15
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravnandish یک شنبه/ 17-15:30
مباحث اساسی در رواشناسی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes1 یک شنبه/ 14:30-13
رواشناسی تجربی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravntajrob یک شنبه/ 16-13:30
روان سنجی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanji یک شنبه/ 20-18
آسیب شناسی روانی 2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asib2 یک شنبه/ 12-10
مباحث اساسی در روانشناسی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbahsass2 یک شنبه/ 12-10
فنون مشاوره و روان درمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fnoonravan یک شنبه/ 18-16
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnijame  
آمار استنباطی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarstnbti دوشنبه/13-11:30
مبانی راهنمایی و مشاوره رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnimshavr دوشنبه/13-11:30
روانشناسی جنسیت اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvnjensyat دوشنبه/ 14-12
روش تحقیق( کمی و کیفی) مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravshravan دوشنبه/ 14:30-12
فیزیولوژی اعصاب و غدد معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizulogasb دوشنبه/ 16-14
روانشناسی و مشاوره خانواده اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvanshnasi دوشنبه/ 16-14
روانشناسی تربیتی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvantrbyt دوشنبه/ 16-14
آسیب شناسی اجتماعی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibejtema دوشنبه/ 20-18
آشنایی با فلسفه اسلامی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaflsaf دوشنبه/ 20-18
مدیریت استرس اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modirestrs دوشنبه/ 12-10
آمار توصیفی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi دوشنبه/ 11:30-10