به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه روانشناسی

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

          https://t.me/s/ravanshenasiatrak      

 
نام درس نام استاد            لینک کلاس مجازی                                   روز/ ساعت تشکیل کلاس
آسیب شناسی روانی2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asib2 سه شنبه/ 14-12
روش تحقیق(کمی و کیفی) مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravshravan سه شنبه/ 18-15
آمار توصیفی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi سه شنبه/ 12-10
آسیب شناسی روانی1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asib1 دوشنبه/ 13-11:30
روانشناسی سلامت مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanslamt یک شنبه/ 14-12
کاربرد کامپیوتر در روان شناسی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karcomputr چهارشنبه/ 19-17
آزمون های روانشناختی1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azshnakht1 سه شنبه/ 15-13
روانشناسی اجتماعی کاربردی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvnejtmkar شنبه/ 17-15
روانشناسی و مشاوره خانواده اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvanshnasi چهارشنبه/ 18-16
روان سنجی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanji پنج شنبه/17-15
فلسفه علم روانشناسی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/flsferavan پنج شنبه/18-16
آشنایی با فلسفه اسلامی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaflsaf پنج شنبه/20-18
روانشناسی جنسیت اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvnjensyat دوشنبه/18-16
روانشناسی یادگیری مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanyad دوشنبه/ 17-15
روانشناسی فیزیولوژیک مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/phisiolhic دوشنبه/ 15-13
نظریه های مشاوره و روان درمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazrmshavr یک شنبه/ 19-17
روانشناسی اجتماعی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravnejtema دوشنبه/ 12-10
روانشناسی شناختی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvnshnakht شنبه/10-8
روانشناسی تحولی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahavoli2 شنبه/12-10
بهداشت روانی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bhdashrvan شنبه/15-13
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeslah شنبه/17-15
روانشناسی شخصیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvnshkhsit شنبه/20:30-18:30
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tavnbkhshi یک شنبه/10-8
مباحث اساسی در روان شناسی1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes1 یک شنبه/13:30-11:30
مبانی راهنمایی و مشاوره رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnimshavr دوشنبه/20:30-18:30
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/makatebrvn دوشنبه/17-15
فیزیولوژی اعصاب و غدد معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizulogasb دوشنبه/19-17
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnijame یکشنبه/19-17
روانشناسی ورزش مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvanvarz شنبه/15-13
کلیات روانپزشکی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/koliravan شنبه/12-10
معرفت شناسی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marfatsh پنج شنبه/16-14
فنون مشاوره و روان درمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fnoonravan جمعه/10-8 هفته اول
مباحث اساسی در روانشناسی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbahsass2 سه شنبه/19-17 هفته فرد
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvankodk1 پنج شنبه/17-15
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvankodk2 سه شنبه/19-17 هفته زوج
ناتوانایی های یادگیری براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/natavnyad یکشنبه/21-19:30 هفته فرد
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarstnbti دوشنبه/20-17 هفته فرد
روانشناسی تربیتی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvantrbyt جمعه/12-10 هفته فرد
احساس و ادراک مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehssedrak جمعه/19-17 هفته فرد
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravnandish چهارشنبه/20-18 هفته زوج