به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه حسابداری

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

 
نام درس نام استاد              لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sarmaye-bo سه شنبه/12-10
مباحث جاری در حسابداری مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahsjari سه شنبه/20-18
حسابرسی1و2 مژگان حسینی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hsabrasi12 یکشنبه/21-19
مدیریت مالی1و2 جواد خرمدین https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mali1 سه شنبه/21-18
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای- نرم افزارهای کاربردی در حسابداری مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmhsab سه شنبه/18-15
مالی1 جواد خرمدین https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mali1 سه شنبه/21-18
مالی2 جواد خرمدین https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mali2  چهارشنبه/20-17
مبانی حسابداری مدیریت فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbanhsbmdr شنبه/19-16
زبان تخصصی1و2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ztkhasos12 چهارشنبه/21-19
برنامه ریزی و توسعه الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnmrtos پنج شنبه/19-17
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی- حقوق تجارت افسانه خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mkatbgzr پنج شنبه/10-8
روانشناسی سازمانی افسانه خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvnszman پنج شنبه/12-10
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimboje پنج شنبه/21-19
ریاضی کاربردی1و2 سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rizkrbrd12 شنبه/19-16
آمار و احتمالات سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarehtema یکشنبه/14-11
آمار و کاربردی1و2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amrkrbrd12 یکشنبه/17-14
حسابداری دولتی2 مژگان حسینی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesbdry-d2 یکشنبه/19-16
پژوهش عملیاتی1- تحقیق در عملیات سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazho-aml1 دوشنبه/17-15
پژوهش عملیاتی2 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazho-aml2 دوشنبه/19-17
حسابداری صنعتی3 مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesbdry-s3 دوشنبه/21-18
بهایابی1و2- حسابداری صنعتی2 مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi12 یکشنبه/21-18
حسابداری پیشرفته1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesbdrypi1 جمعه/12-9
حسابداری پیشرفته2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesbdrypi2 جمعه/15-12
حسابداری میانه- میانه1و2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mianeh12 جمعه/19-15
پول و ارز و بانکداری الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/polarzbank جمعه/21-19
مدیریت تولید مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatto دوشنبه/18-15
سیستم های اطلاعاتی حسابداری فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sysetela-h شنبه/10-8
امور مالی بین الملل فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/omormalibe شنبه/12-10
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyeomom شنبه/14-12
مالیاتی1و2 مژگان حسینی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyati12 یکشنبه/16-14
اقتصاد خرد فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/khord یکشنبه/19-17 هفته زوج
رفتار سازمانی فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rftarsazmn یکشنبه/19-17 هفته فرد
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ctrlrahbar یکشنبه/18-16
اصول حسابداری1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolhsabdr چهارشنبه/19-17