به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰  

کلاس های مجازی ارشد مدیریت اوقات فراغت

کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت  
نام درس نام استاد                     لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس
مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriateb پنجشنبه/14-12
مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryator پنجشنبه/18-16
مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryaten پنجشنبه/16-14
زبان تخصصی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbntkhs.ph پنجشنبه/20-18
جامعه شناسی اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/jameshenas جمعه/18-16
نظریه ها و مبانی اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabani-og جمعه/20-18
گردشگری ورزشی ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghardesh-v پنجشنبه/12-10
مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatam پنجشنبه/10-8
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilamar پنجشنبه/10-8
سمینار در مدیریت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminarvar پنجشنبه/12-10