به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی  
نام درس نام استاد                   لینک کلاس مجازی      روز/ ساعت تشکیل کلاس
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tkniktmrin پنجشنبه/12-10
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mozopish پنجشنبه/14-12
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badansazi پنجشنبه/16-14
تغذیه ورزشی پیشرفته محمود حصار کوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tghziepish جمعه/18-16
استفاده و سوء استفاده از داروها محمود حصار کوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/estfaddaro پنجشنبه/18-16
استرس محیطی در تمرین و فعالیت محمود حصار کوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/estrsmohit پنجشنبه/20-18
روش تحقیق در علوم ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rvshthghgh پنجشنبه/18-16
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/brnamepsh پنجشنبه/20-18
سمینار پژوهشی- تمرین ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/smnarpzhoh چهارشنبه/16-14
رایانه پیشرفته علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rayanepish چهارشنبه/18-16