به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی ارشد عمران-آب

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
سمینار و روش تحقیق منصوره آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminar جمعه/ ساعت17-9
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته منصوره آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidrolozhi جمعه/ ساعت17-9
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی رضا براتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zistmohiti جمعه/ ساعت17-9