به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰  

کلاس های مجازی ارشد عمران-آب

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
هیدرولیک پیشرفته رضا براتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidropish جمعه/ ساعت17-9
ریاضیات عالی مهندسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rizalimohn جمعه/ ساعت17-9
مدیریت آب شهری منصوره آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abshahri جمعه/ ساعت17-9