به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی ارشد مهندسی معماری

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
طرح معماری ارشد3 بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarh3 جمعه/ ساعت13-9
برنامه دهی و روش های طراحی نسیم مجیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/brnamedhi جمعه/ ساعت18-16
برنامه دهی و روش های طراحی داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/brnamdhibr جمعه/ ساعت16-14
طرح معماری ارشد2 داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarharshd2 جمعه/ ساعت13-9
مراتب اجرایی ساختمان بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mratbejra جمعه/ ساعت16-14
حقوق معماری نسیم مجیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hogharshd جمعه/ ساعت 20-18
انسان و محیط منا افراسیابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensanmhit جمعه/ ساعت18-16