به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰  

کلاس های مجازی ارشد مهندسی برق

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
کیفیت توان حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tavanbarq جمعه/ ساعت17-9
مباحث ویژه امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbahesbarq جمعه/ ساعت17-9
سمینار امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sminarbarq جمعه/ ساعت12-9
اصول کنترل مدرن سارا حقیقت نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmodern جمعه/ ساعت17-9
تئوری جامع ماشین های الکتریکی حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/teorijame جمعه/ ساعت17-9