به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

هیات موسس

م و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل اخذ مدرک       دکتر علی گلستانیدکتریتربیت بدنیدانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه   دکتر محمدرضا کرامتیدکتریروانشناسیدانشگاه تهران   دکتر حسینعلی نیرومنددکتریآماردانشگاه شفیلد انگلستان   دکتر محمود قربانیدکتریمدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی   دکتر غلامرضا کاظمیدکتریادبیات فارسیدانشگاه فردوسی مشهد   حجت الاسلام حسن فروتن مارشککارشناسی ارشدحوزویحوزه علمیه مشهد   مهندس بروشکیفوق لیسانسعمراندانشگاه فردوسی مشهد   خانم زهرا کرامتیلیسانسمشاوره و راهنماییدانشگاه آزاد اسلامی قوچان   خانم مرضیه رضاییلیسانسکامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی