به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷  

معاونت فرهنگی

 

 
مهندس امیر فیضی زاده

کارشناس ارشد برق