به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷  

معاونت فرهنگی

 
مهندس محمدجواد فروغی

کارشناس ارشد برق

Email: m.foroghi@atrak.ac.ir