به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  

معاونت فرهنگی

 

 
مهندس امیر فیضی زاده

کارشناس ارشد برق