به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰  

کلاس های مجازی

 

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

          https://t.me/s/ravanshenasiatrak      

   
نام درس نام استاد            لینک کلاس مجازی                                لینک آرشیو کلاس ها و امتحانات    تاریخ/ ساعت امتحان
روانشناسی اخلاق محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiakhlagh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1319 1400/04/12  ساعت13
آسیب شناسی اجتماعی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiejtemai http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1324

1400/03/30  ساعت17

پویایی گروه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poyaiegroh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1337 1400/04/06  ساعت13
روانشناسی جنسیت اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasijensyat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1348 1400/04/07  ساعت13
ناتوانایی های یادگیری براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/natavanihayadkhiri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1338 1400/04/03  ساعت13
متون رواشناسی به انگلیسی2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1325 1400/04/07  ساعت13
آزمون های روانشناختی2 اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmoonravanshenakhti2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1350 1400/04/04  ساعت13
روانشناسی تجربی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitajrobi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1326 1400/04/01  ساعت13
رفتار سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raftarsazmani-ravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1327 1400/03/31  ساعت15
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1339 1400/04/03  ساعت13
آسیب شناسی روانی1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiravani1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1328 1400/04/02  ساعت17
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakvijeh1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1340 1400/04/01  ساعت15
نظریه های مشاوره و روان درمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazaryehmoshaver http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1329 1400/04/05  ساعت13
روانشناسی صنعتی- سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanatisazman http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1330 1400/04/07  ساعت13
روانشناسی و مشاوره خانواده اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1349

1400/03/31  ساعت13

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahnamaeimoshaverh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1353

1400/03/30  ساعت13

روانشناسی دین محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasidin http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1320

1400/03/29  ساعت13

انگیزش و هیجان اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/angizeshvhayajan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1351

1400/03/29  ساعت15

روانشناسی فیزیولوژیک معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/phisiolohic http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1355

1400/03/30  ساعت13

روان سنجی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanji http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1352

1400/03/31  ساعت13

روانشناسی شناختی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasishenakhti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1341 1400/04/01  ساعت13
روانشناسی تحولی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahavoli2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1342 1400/04/02  ساعت13
روانشناسی تربیتی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitarbyati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1354 1400/04/03  ساعت19
آشنایی با فلسفه اسلامی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibafalsafeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1321 1400/04/15  ساعت13
روش تحقیق(کمی و کیفی) مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1331 1400/04/09  ساعت13
روانشناسی تحولی1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitahavoli1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1343

1400/03/30  ساعت13

مباحث اساسی در روانشناسی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1344 1400/03/31  ساعت15
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarestenbati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1332

1400/03/29  ساعت13

روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiandishmandan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1322 1400/04/01  ساعت13
متون روانشناسی به انگلیسی1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1333 1400/04/02  ساعت15
معرفت شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marefatshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1358

1400/04/06  ساعت13

احساس و ادراک مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehsasvedrak http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1334 1400/04/05  ساعت13
زبان خارجه سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh-nasiri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1360 1400/04/03  ساعت17
زبان پیش دانشگاهی سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpishnasiri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1361 1400/04/03  ساعت13
آمار توصیفی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1335 1400/04/13  ساعت13
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanijameshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1359 1400/03/31  ساعت13
فیزیولوژی اعصاب و غدد معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhiasab http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1356

1400/03/30  ساعت13

مباحث اساسی در روانشناسی 1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1345

1400/03/29  ساعت13

مبانی راهنمایی و مشاوره مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanirahnamiemoshavereh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1336 1400/04/05  ساعت13
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhmakatebravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1357 1400/04/01  ساعت13
پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhohesh-ravanshenasi-khakpoor    
پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhohesh-ravanshenasi-ghavami    
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tavanbakhshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1346 1400/04/10  ساعت13
آموزه های روانشناختی در قران و حدیث 2 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amozehaieravanshenakhti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1362 1400/04/12  ساعت13
فلسفه علم روانشناسی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/falsafehelmravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1323 1400/04/05  ساعت15
آموزه های روانشناختی در قران و حدیث 1 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amoozeravanshenakhti1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1573 1400/04/12  ساعت15