به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
جمعه، ۰۳ آذر ۱۳۹۶  

تقویم آموزشی

تقويم تحصيلي نيمسال دوم سال تحصيلي95-94موسسه آموزش عالي فني و مهندسي اترک_قوچان

مهلت درخواست مرخصي در نيمسال اول

94/10/28 لغایت 94/10/29

انتخاب واحد ( توسط خود دانشجو )بصورت اينترنتي

94/11/10 لغایت 94/11/13

شروع كلاسها ـ پايان كلاسها

94/11/17 لغایت 94/3/21

حذف و اضافه( بصورت اينترنتي  )  

94/11/24 لغایت 94/11/25

حذف گروههاي درسي به حدنصاب نرسيده

94/12/01 لغایت 94/12/02

بررسي مشروطي هاي نيمسال قبل توسط آموزش وحدف انتخاب واحد اضافي آنها 

94/12/08 لغایت 94/12/09

حذف اضطراری نيمسال اول

94/12/20 لغایت 94/2/15

آخرين مهلت اعلام اسامی دانشجويان دارای غيبت بيش ازحدمجازبه خدمات آموزشي

95/3/01

امتحان دروس عملي و آزمايشگاه

95/3/16 لغایت 95/3/21

شروع و پايان امتحانات

95/3/22 لغایت 95/4/05

                نــوع فعاليــت  آموزشــــی  

روز ـ  ماه  ـ  سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_دانشجو در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير انتخاب واحد، مغايرت درج نمره ، عدم درج نمره ، قرارگرفتن در وضعيت اخراجی و ... در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپی آخرين کارنامه تحصيلی به مدير محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود . جهت رسيدگی سريع به درخواست دانشجو مديران محترم گروههای آموزشی در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضای دانشجو آنرا  به دفتر معاون آموزشی موسسه و يا مديرآموزش موسسه ارسال خواهد نمود. بديهی است دانشجويانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .

 _براساس مصوبه شورای آموزشی موسسه دروس عملی با کد مستقل ، بصورت تکدرس و اضطراری قابل حذف نخواهد بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان مربوطه نمره صفر درج خواهد شد.

_ دانشجویان ورودی ماقبل از 93 باید در هر نیمسال حداقل14 واحد و ورودی 93 به بعد حداقل12 واحد انتخاب نمایند.

  _حداکثر واحد انتخابی برای دانشجویانی که مشروط می باشند، 14 واحد درسی می باشد در غیر اینصورت آموزش موسسه نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.

 _دانشجو پس از دريافت تاييديه لازم است كه دروس انتخاب شده را كنترل و در صورت وجود مغايرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش موسسه در موعد مقرر كتباً گزارش نمايد .

 *دانشجويان لازم است در انتخاب واحد، پيش نياز وهمنیاز دروس انتخابي و ضوابط دروس عمومي( انتخاب یک درس معارف در هر ترم) را رعايت نماينددرغیراینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.   

 

 

 

 

زمانبندی

 

انتخاب

واحد نیمسال دوم سال تحصیلی

95-94

 

 

گروه مکانیک (کلیه مقاطع)

گروه کامپیوتر (کلیه مقاطع)

 

 

94/11/10

روز اول

ساعت: 24-8

 

گروه عمران ( کلیه مقاطع)

گروه ساختمان ( کلیه مقاطع)

 

94/11/11

روزدوم

ساعت: 24-8

 

گروه معماری (کلیه مقاطع)

گروه برق (کلیه مقاطع)

 

 

94/11/12

روز سوم

ساعت: 24-8

کلیه رشته ها

94/11/13

روز چهارم

ساعت: 24-8