شماره حساب جدید کمیسیون موارد خاص

دانشجویانی که به مرحله اخذ سنوات از کمیسیون استان رسیده اند توجه فرمایند بایستی مبلغ ۵۰ هزار تومان به

شماره حساب : ir140100004001072003019429

شناسه پرداخت : 376307206011550000135690000000

به نام 
تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه فردوسی

واریز نمایند و فیش واریزی را همراه مدارک پیوست نمایند

۰۷ / اردیبهشت / ۱۴۰۲ - امور آموزشی

موسسه آموزش عالی اترک © 1402